Ύμνος στους Ιδαίους Δακτύλους

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΑΙΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ

Ελληνική Εθνική Θρησκεία

[Τ]ού[ς]δε Διός φιλ[ότητι μιγείσα] 
..ω?ιφνιτην? η[ 
[τ]ών δ' εξέβλ[υ]ς?ε? θε[λξίνοος] [ 
εκ παλαμάω[ν], ός πανο[ 
[Ε]υρύθεος ός πρώτος ε[ 
[φ]ά?ρμακα αλεξητ[ήρια] [ 
[π]ρώτος δέ ιάτ[ρ]ευσε [ 
[Μ]ατρός ορείας δείξαν [ 
[πρ]ώτος δένδ[ρα] φ[ύτευσε] [ 
Φοίβου 'Απόλλων?ο[ς] [ 
[Ε]υρυθέου δέ καί [ 
[Δ]ιός υέων [ 
[ακ]ροχέρων, ών καί 
[π]άσι θεών είναι κο[ 
[`Η]φαίστου καί ''Αρ?εος? [ 
[κ]αί Πανός φιλαγρα[ύλου] [ 
ακμαίως 
[έ]βλ[υ]ς[ε [
[Δ]αμναμένευς τε [
αιθήρ ?[
κλ?ηδών Σιδήναι [
[ο]ύτοι Δάκτυλοί εισιν [ ] οί ]
Μητρός ορείας δείξα[ν] [
καί μιν απειργ?άζοντο εγ?[
[ει]ς Φρυγίας κώμαν [ι]ερ[
καί μιν άγουσ' εις [
[έ]μβαλε μηνίσασα [
[ο]ύνεκά μιν πρ[ο]υφείλομε[ν
ουκ έθελε εκκομίσαι δρυ[ός] [
εις Φρυγίαν ευ.τα.του [
ού[ς] κλέπτων
[π]ράτ[ο]ς δ..η [
........
αίμα λύκων συν?κιρναμένα [
[όρ]γ?ανα χειροτέχνη[ς