Ύμνοι και Παιάνες του Πινδάρου του Θηβαίου

ΣΤΟΝ ΠΑΝΑ

'~Ω Πάν, 'Αρκαδίας μεδ<έω>ν 
καί σεμνών αδύτων φύλαξ, 
*** 
Ματρός μεγάλας οπαδέ, 
σεμνάν Χαρίτων μέλημα 
τερπνόν 
ώ μάκαρ, όν τε μεγάλας 
θεού κύνα παντοδαπόν 
καλέοισιν 'Ολύμπιοι 
τό σόν αυτού μέλι γλάζεις 
χορευτάν τελεώτατον

ΥΜΝΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΑΙΣ ΕΙΣ ΑΦΑΙΑΝ

κείνω μέν Αίτνα δεσμός υπερφίαλος 
αμφίκειται 
*** 
αλλ' οίος άπ¦λατον κεράϊζε θεών 
Τυφώνα πεντηκοντοκέφαλον ανάγκα Ζεύς πατήρ 
εν 'Αρίμοις ποτέ. 
μεμνάατο