Ευχή στους Εφεστίους Θεούς

Ευχή στους Εφεστίους

Θυσία στην Θεά Εστία

Θυσία στην Εστία, πίνακας του Goya

Επικαλούμεθά σε Κτήσιε Θεέ
οίκου επίσκοπε,
αγαθοίς κτήμασι θάλλων
εις πάντα χώρον, οικίαν ή εργαστήριον
και τα πάντα διοικών

Επικαλούμεθά σε Εστία Θεά,
ιερόν φως,
μέσον τόπου καθημένη
εις πάντα χώρον, οικίαν ή εργαστήριον
και τα πάντα διοικούσα

Επικαλούμεθά σας Εφέστιοι,
θείοι πρόγονοι,
αγναί πηγαί γενών
αφανή δίκαια πνεύματα
ευηγήτορες απογόνων.

Κλυθ' ημίν ενκάρδιοι,
κεχαρισμένοι έλθετ' επί ευϊέρου τελετής
ευμενίηι επακούσαντες της ημετέρας ευχής,
κλύτε και αποστρέψατε αφ' ημίν
κόπους τε και νούσους

πέμψατε δ' ημίν ειρήνην πολύολβον
ευπορία, σωμάτων ευεστώ
και νοός φάος».